Picture
    
     
     

"Theravili kavi" in sinhala. (තේරවිලි කවි)

කටු වානෙන් කෙටුවා වැනි කොලේ     සැටි
රතු නුලෙන් ගෙතුවා වැනි මලේ           සැටි
තුන් මස පිරෙනකොට කුකුලෙක් විතර ඇති
සාර මසට පැසෙනා ගෙඩි කියන           සකී                               (අන්නාසි)

අත්තේ පනත්තේ කොහොඹේ ලියක්   ඇතී
ඒකිගේ බඩේ දරු තුන්සිය හැටක්        ඇතී
උන්ගෙන් එකෙක් ඉරු දෙවියන්ට ජාත   කී
මෙතුන් පදේ තොරව්වොත් නුවන      ඇතී                                 (කොස්ගෙඩිය )

ඇත්ත අගින් සූවිසි මල             පිපෙන්නේ
නැට්ට ලඟින් කිරිවැදිලා          පැසෙන්නේ
ඇතත් පොතුත් නැති ගෙඩියකි බොලන්නේ
තොරපන් යාලු නුවනින්           බලගෙනේ                                (දෙල් ගෙඩිය)

එරන් කුඹේ පිට ඉන්නි              කියාගෙන
උනා නිල් වරල පිට දිග           හෙළාගෙන
කිරි ඇති දෙතන සළු හතකින්     වසාගෙන
තොරපන් යාලු නුවනින්            බලාගෙන                                  (ඉරිඟු කරල)

හිසේ මල් පිපි දරුවන් බඩ            වෙනවා
බඩේ සිටිද්දී දරුවන් කිරි             බොනවා
උකුලේ සිටිද්දී දැලි රැවුලත්             එනවා
මෙතුන් පදේ තෝරාගෙන බත්       කනවා                                   (ඉරිඟු )

රසය්  වසය් පල ගත්තේ එක         අත්තේ
රස ඇරලා ඇය් නුඹ වස කා          ගත්තේ
හෙට දවසේ පන යනවාමය්          සත්තේ
ඇය් බිම්මල් නුඹ මම දැන් සිප       ගත්තේ                                    (හතු)

කන්ද උඩු ගුවන ගස උඩ ලඳක්             ඇති
ගොල්ල සැවොම ඇවිදිල්ලා පවන්         සෙති
බෙල්ල එකය් එන ඔළුගෙඩි ගණන්       නැති
ලෙල්ල නැතිව බිම ඇනවන කෙනෙක්  නැති                               (පොල් ගස)

බෙල්ලෙන් ඇස් දෙකක් ඇති උගේ    යහතිම්මා
කකුල් දෙකක් ඇති උගේ තිර            සාරෙම්ම
තල්ලෙන් වැඩක් නැත කනබොන    කෑමෙම්මා
යන්තම් පණ රැකෙති දියවර             බීමෙම්මා                            (අඩුව )

උඩට යන කලට රංමල                         විහිදෙනවා
බිමට එන කලට අහුරට මදි                       වෙනවා
වමෙන් කරු දිදී මැද කරු සය්                    වෙනවා
මෙතුන් පදේ තොරව්වොත් මගේ අත ලේන්සුව දෙනවා                (කුඩය)

කඳු බැන්දත් බැරි ඒ ගොන් නවතන්      ඩ
මදු හැදුවත් බැරි ඒ ගොන් අල්ලන්        ඩ
තැනි බිම් වල නොසිටිය් උන් වල් කන් ඩ
තොපි දුටු ගොන් යන්නන් මුදට යන්    ඩ                                   (ගඟ)

Question (තේරවිලි  කවිය ) 

  1.   කටුවනම් කටුව සකී නුඹ දන්නවද
         කටුවනම් කටුව සකී නුඹ දන්නවද
         කටුවනම් කටුව සකී නුඹ දන්නවද
         කටුවනම් කටුව සකී නුඹ දන්නවද

2.   තලේ නම් තලේ සකි නුඹ දන්නවද  
      තලේ නම් තලේ සකි නුඹ දන්නවද  
      තලේ නම් තලේ සකි නුඹ දන්නවද  
      තලේ නම් තලේ සකි නුඹ දන්නවද  

3.   අහසේ තරු මනින කෙන්ඩිය         දන්නවද 
      මුහුදේ තරු මනින කෙන්ඩිය        දන්නවද
      පොළොවේ වැලි මනින කෙන්ඩිය  දන්නවද 
      අටවිසි බුදුන්ගේ මුත්තා               දන්නවද 

4.    අංචි අරු අහසේ කෙලිනවා        දුටින් 
      පංච මුතු මැණික් බිම වැටෙනවා  දුටින්   
      අංචි පිඩාරන් අලයක්  අතට       ගනින්
      පංච ගීත අහපන් සකි වෙලට   ගොසින් 

5.   උල් කටුවේ ඉස දුන් දෙවියෝ         කව්ද
     උල් කටුවේ කඳ දුන් දෙවියෝ         කව්ද
     උල් කටුවේ මුණ දුන් දෙවියෝ        කව්ද 
     මෙවැනි උල් කටුව කරදුන් දෙවියෝ කව්ද

6.   බීමෙන් හොඳ බීම සකි නුඹ      දන්නවද
     දීමෙන් හොඳ දීම සකි නුඹ        දන්නවද
     බානෙන් හොඳ බාන සකි නුඹ   දන්නවද
     යාමෙන් හොඳ යාම සකි නුඹ    දන්නවද

7.  එනවා නේනවා  තෝරා  කියන්    මට
    ලුංඩි  කඩේ කඳ  තෝරා  කියන්     මට
    පංච නෙලුම් මල  තෝරා  කියන්    මට
    ලුංඩි පුරුෂයා  තෝරා  කියන්        මට 

8. ගෙය්න් ගන්න ගෙඩියේ නම දන්නව ද
   හිදෙන් ගන්න ගෙඩියේ නම දන්නව  ද
   රටෙන් ගන්න ගෙඩියේ නම දන්නව ද
   පිස්සි වැටෙන ගෙඩියේ නම දන්නව ද

9. උන් තැන අටය් සිටි තැන නවයය්     යාලු
    මුන් වතු තුනය් ගොන් තුන් දෙන කෑවාලු
    ඉන් එක පතක් ගොළු බැඳ          කෑවාලු
    අං විසි අටක් ඇති මිච්චෙක් මග      යාලු

10. උඩින් දුවන වී තෝරා එවාප       න්
      බිමින් දුවන තෝරා එවාප          න්
      ගම් මැද සිටින තෝරා එවාප      න්
      වෙල්වල පැසෙන තෝරා එවාප න්
* ඉහත ජන කවි උපුටා ගනු ලැබුවේ ස.ජ.සුමනසේකර ශුරීන්ගේ "පහල ඌවෙ ජන කවි "ග්‍රන්ථයෙනි .
Answer (පිළිතුරු කවිය )

කටුවනම් කටුව  ලිවුමට   උල්       කටුව 
කටුවනම් කටුව   ගැහුමට  ගිනි      කටුව
කටුවනම් කටුව   මැහුමට ඉඳි         කටුව
කටුවනම් කටුව  කුකුලගේ පොර   කටුව

තලේ නම් තලේ වල් කොටන කැති    තලේ 
තලේ නම් තලේ උඩ විදින ඊ             තලේ
තලේ නම් තලේ ගොන් දුවන          මංතලේ
තලේ නම් තලේ තව එපිට             මාතලේ 

අහසේ තරු මනින කෙන්ඩිය විදුලි        දෙක 
මුහුදේ දිය මනින කෙන්ඩිය මකර          මුක 
පොළොවේ වැලි මනින කෙන්ඩිය උදලු දෙක 
අටවිසි බුදුන්ගේ මුත්තා ධර්ම                දෙක 

අංචි අරු අහසේ තරු          නොවෙය්දෝ
පංච මුතු මැණික් ලුණු කැට නොවෙය්දෝ 
අංචි පිඩාරන් බත් පිඩි         නොවෙය්දෝ 
පංච ගීත ඇටිකිත්තා           නොවෙය්දෝ 

උල් කටුවේ ඉස දුන්නේ             ඉස්වරයෝ
උල් කටුවේ කඳ දුන්නේ            කදවරයෝ
උල් කටුවේ මූන දුන්නේ           මුනිවරයෝ 
මෙවැනි උල් කටුව මට දුන්නේ  ගුරුවරයෝ

බීමෙන්  හොඳ බීම  දෙතනේ කිරි          බීම
දීමෙන්  හොඳ දීම  සතහට පින්              දීම
බානෙන්  හොඳ බාන  කරබාගෙන       ඉඳුම
යාමෙන්  හොඳ යාම  සසරෙන් ගොඩ    යාම

එනවා නේනවා වානේ නොවෙය්      දෝ
ලුං ඩි කඳ යකඩේ නොවෙය්             දෝ
පංච නෙලුම් මල කම්මල නොවෙය්   දෝ
ලුං ඩි පුරුෂයා කැතිමිට නොවෙය්     දෝ

ගෙය්න් ගන්න ගෙඩියේ නම කළ  ගෙඩිය
හිදෙන්  ගන්න ගෙඩියේ නම වං    ගෙඩිය
රටෙන් ගන්න ගෙඩියේ නම සක්  ගෙඩිය
පිස්සි වැටෙන ගෙඩියේ නම රහු   ගෙඩිය

උන් තැන අට අට සීලෙ නොවෙය්          දා
සිටි තැන නවය නව ගුණ වැල නොවෙය් දා
මුන් වතු තුන තුන් සරණේ නොවෙය්      දා
අං විසි අට අට විසි බුදු නොවෙය්            දා

උඩින් දුවන වී ගිරවී නොවෙය්         දා
බිමින් දුවන වී හාවී නොවෙය්          දා
ගම් මැද සිටින වී රදවී නොවෙය්       දා
වෙල්වල පැසෙන වී මාවී නොවෙය්  දා
 


thiwanka
09/24/2012 11:38am

Reply
shahina ishani
09/14/2014 4:49am

Wow I thankyou For the Job You Did By writing all this .and !It was Very Helpful For my Studies ..

Reply
10/30/2014 6:18pm

super

ReplyLeave a Reply.


UA-37306614-1