Picture
People sing this kind of folk songs to achieve good things and avoid bad things in their life. It is also expressing innermost feelings and faith. The main purpose of ''Yaagahoma gee" is to wishing luck to people in the different part country.There are several types such as "Udarata Yaaga Gee","Phatharata Yaaga Gee" and ''Sabaragamu Yaaga Gee''. This type of folk song also includes "Pahatharata Gurulu Sayudama","Pahatharata Patthini Sayudama" and "Pahatharata Sayudam".

"Udarata yaaga gee" in sinhala (උඩරට යාග ගී )

පොල් මල පිපුනේ පතු වල රුවටා
මල් යහනාවේ සැතපෙන කලටා
සබරන් බොන්දිය අරගෙන අතටා
හිරුගල් බණ්ඩාර පිහිටයී අපටා ..........//

දෙනෙත වසා තිබු සළුපට රැගත් අතා
නොදැන දමා ගැසුවයී ඊන් වරද ගොතා
එදින නොගොස් හිමි සද නුබ මෙහි නවතා
වෙන්ව යන්න කිමද වරද මෙමගේ අතා........//

දිගු වරලේ පැසුණු කලේ
වැදුනි කැලේ සුදු සෝම රජුන් කල
යස නිමවේ මුනිදු නොවේ
ඇති සිහිවේ අනුහස් පෙරුමන් බල
එතෙර බලේ පාවෙ කලේ
නිසි වරලේ දිගු පින ඇත්නම් කල
ඇදපු ජළී එවසි  ගලේ
අද මේකාලේ සලසමි ජය මංගල

 
"Sabaragamu yaaga gee" in sinhala. (සබරගමු යාග ගී)
  මුනිතනී  බෝසත් අනේ
  පෙර එපදුනේ ගිරවෙකු මෙනි .......//
 අඳ උනී දෑසම අනේ
  මව් පිය සෙනේ සිටිනා තැනේ .....//
  නෙතකිනේ  කරලුත් ගෙනේ 
  මිටි බදිමිනේ දිවි රකිමිනී.....//
  දොරලුවේ   සත කීමේ
  මුනි ගුණ දැනේ බුද දින නේ .....//

"Pahatharata Gurulu Sayudama" in sinhala

තෙන නම් තෙන තෙන තෙන තෙන නම් තෙන
තෙන නම් තෙන තෙන තෙන තෙන නා
නන්ද පනන්දන ණ රජ සමයෙහි
වෙසතුරු මුනි බුදු වී  වැඩ උන්නේ
කරුණා යුග  මහා සහ අග සව්
ගෙල සියයක් උස  ගුරුලෙකු වැන්න

ගසක් උයන් ගිය මකරකු විලසින්
ගොස් අප මුනිදුන් වෙතට වඩින්නේ 
ඔන්න එදා ගැයූ ගුරුලා සව්දම 
ගතබු ලෙසින් තව පවතින්නේ

තෙන නම් තෙන තෙන තෙන තෙන නම් තෙන
තෙන නම් තෙන තෙන තෙන තෙන නා 

දොන්ත තහුර තත්තා තත්ත තහුර තිත්තා
ගුරුළු ගුරුළු මහා මුගලන් සිරිපද
තාත්තත ගිරෙකින් මහමෙර සත් පට
වැටකුළු දිත්තිට නන්ද පනන්දන
අද නඩ කිනයෙන් අනෝතත්ත විල
වන්නක නාරජ පෙනෙන් වසා සිට
අදුන්න නදුන ජිනී ජිනිත්ත   දිනි  දිනි තා

දොන්ත තහුර තත්තා තත්ත තහුර තිත්තා
ගුරුළු ගුරුළු මහා මුගලන් සිරිපද 
තත්තෙට මහමෙර වෙටෙකුන්  දික්කිට
නන්ද පනදය  අද නඩ කිනයෙන්
අනෝතත්ත විල පෙනෙන් වස සිට
වන්නක ණා රජ පෙනෙන් වස සිට
අදුන්න නදුන ජිනී ජිනිත්ත   දිනි  දිනි තා

"Pahatharata patthini Sayudam" in sinhala

මෙතිනින් දන මන නයන පිනවන
දුසිරිත් දෙවගනක විලසා
පතිනි සුරිදුට ලමැද කියනෙමි
නරන් හට සෙත් දෙන ලෙසා
පතිනේ ඝන රන් සලබ අරගෙන
නරක් උවදුරු හරින විලසා
පත්තිනි සව්දම නටමි  අද දින මේ සබේ මද පුදුම විලසා

තත් තිත් තෝන් නම් තල උදාර ය
විමනක සව දම් දෙවි හර්ද පාදය
චන්ද්‍රවතිදේ ඉන්ද්‍රනීල මිනි
විමනක සුරුලුවනේ
තක  නං දෙහිකිට ජාලක විනොදර
ගත්තේ රත්රන් සලබ  අතේ
සෙත් සිරි  දෙවනා පත්තිනි කරුණා
අඩි කුඩ පඩි  පුර ජේනුක තත් තරි
තාහක ජේජ් ජේන් තා
නටමි මම  පත්තිනි සුර සව්දම්................//

"Pahatharata Sayudam" in Sinhala

තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනතෙනා
තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනතෙනා

මෙතින දන මන නයන පිනවන
දුල් සිරිත් දෙවගනක විලසා
පතිනි සුරිදුට නැමද කියනෙමි
නරන් හට සෙත දෙන ලෙසා
අතින දබරන්  සලබ අරගෙන
නරන් උවදුරු හරින  විලසා
පතිනි සව්දම් නටමි අද මම
මේ සබේ මැද පුදුම විලසා

තා දී තෝන් නම් තාල උදාවය
හිදනෙක සව්දම් හර්ද දෙවි පාදය
චන්ද්‍රවතිගේ එන්ද්‍රනීලවන විමනක සුරුලුවනේ
තානම් තෙනකිට විනක විනෝදන
රත්තුගේ රත්රන් සලබ අතේ
සෙත්සිරි දෙවනා පත්තිනි කරුණා
ජේනුක තත් තරි අජී උද පඩි තුර
තාත්ත ජෙජේ ජෙජෙන් තා 

තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනතෙනා
තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනෙන තෙන තෙන තෙනතෙනා


"Pahatharata yaaga gee" in sinhala. (පහතරට යාග ගී )

There are three types 

 1.  දස පෙරුමන් බලෙන් මුනිදු 
 2.   දස බිම්බර මරුන් බිදා
    බස වතු ගෙන දින දින මෙහි 
    කත දෙස් එ බලෙන් එදා 
    යස තුන් ලොව පැතිර මුනිදු 
    දෙසුවේ ඊ දහම් කදා 
    දොසර සත් දවසට කවි 
    කියමි සුගත් බලෙන් එදා 
    මසතු වෙසක් ලකන කුජ දින 
    පුර්ණ දිසා දස නැකතට 
    සුගත් මුනිදු වැඩ හිද සත් 
    දවසක් හිදු සාසන පිට 
    දෙසත් දහම් තුන්ලෝ සව් 
    සතුරන් එතෙර කරන ලෙසට 
    එසත් දිනට මුල් රිවි දින 
    දොස හැර සෙත් සෙවන්හදට
2.  රැගත් කදවන් වයබ කොන ගෙන දිඋල් විමනක වෙසෙන්නා 
  ගතත් සුදු පෑ තොම අතු පිට උදු කිරෙන් බත් බෝජනා
  උසස් පසළොස් ගව්ව මැවෙමින් රසාවද දස වරුසිනා
  දොසත් දුරුවෙයී  ඔබගේ කුස තුල බඩ වැලේත් සදු බලලේනා  
  
  අරා දෙදෙනෙකු දිමුත් ලකුණින් 
  සුදු ගතින් පැහැයකි නිමල් 
  සර වදුරෙන් රැගෙන බෝජන 
  වෙසෙන මනහර දෙන විසල් 

  දරා සුරතින් උදුර සේමරකු 
  ඇසුර ගුරු ගිවි දෙව් ලකල් 
  නරා දික වෙනි ආතුරන්  හට 
  කෙරෙත්වා සුබ  ජය මගුල් 

  එතිනේ  සොද බෝ විමන එසනී
  ඇතිනේ පුන්කලසකි නර යහනී
  සොදිනේ ගුරු ගෙවියනි දොස හරිනී
  දෙදන දෙකින් මෙ ලෝ දුක් හරිනී

  හිස සිට දෙපයට කී කවි සංදී 
  අටවිසි මුනිදුගේ සිව්රට ලන්දී 
  අටගත් තුන් රෝද නාරද සංදී 
  අටගත් විරිපදය ගෙට සින්ඳි 
3.   දෙන්ඩ ඩෙන් දෙනන්  ඩෙන් ඩෙන් ඩේනා ඩෙනෝ
  නඩ්හෙන ඩෙන් ඩෙන් ඩෙන් ඩේනා ඩෙනෝ

  අසල ලීය ගෙන යන්තරේ කපලා 
  කොස් කණු දෙක දෙන උලුඅහු තබලා
  සුන්දර ලෙසට කපු අව්වේ දමලා
  කපු කටුවේ  සොද පදමට තබලා

  දෙන්ඩ ඩෙන් දෙනන්  ඩෙන් ඩෙන් ඩේනා ඩෙනෝ
  නඩ්හෙන ඩෙන් ඩෙන් ඩෙන් ඩේනා ඩෙනෝ

  අනේ මගේ මෙකපු ටික කපන්නට 
  පලයන් වඩු ගෙදර යන්තරේ ගේන්නට 
  වඩුරලට මම පැවතුන සොදකමට 
  දෙපියන් බෙරේ පලයන් හිමිගේන්නට 

  දෙන්ඩ ඩෙන් දෙනන්  ඩෙන් ඩෙන් ඩේනා ඩෙනෝ
  නඩ්හෙන ඩෙන් ඩෙන් ඩෙන් ඩේනා ඩෙනෝ
Nalika
3/1/2018 05:13:27 am

Many lyrics are wrong. Dont do these things if u cant reffer the reliable source

Reply
Maithri moourthri
1/10/2019 08:14:51 pm

Can you please sen me the kolmura kavi...

ReplyLeave a Reply.

  Content of this page:-

  Picture
  1) "Yaagahoma kavi"
  Picture
  2) "Shanthikarma kavi"
  Picture
  3) "Thunsaranaya kawi"

  Author

  Peeping to the hidden charming of Sri lankan folk.

  Archives

  August 2012

  Categories

  All
  Cultural
  Education
  Sociology

  Picture
  ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ සිට පැවත එන කෙම් ක්‍රම පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීමට ඉහත වෙබ් අවකාශයට මෙතනින් පිවිසෙන්න.:-click here


UA-37306614-1